Tshua Hmoob

Tshua Hmoob

Qhauj xov xwm hauv zej zos, mus rau teb chaws US thiab thoob ntiaj teb hais ua lus Hmoob rau tsoom mloog sawv daws.  Tsis tag li ntawv, muaj tso yas suab thiab lwm yam Hmoob txuj ci thiab.

Translation: Provides current local, US and World news in Hmong to the community.  Also plays Hmong traditional and modern music.


  • Sundays, 6:00am8:00am
6:00am, 7-5-2020
6:00am, 6-28-2020
Previous123456789