Tshua Hmoob

Tshua Hmoob

Qhauj xov xwm hauv zej zos, mus rau teb chaws US thiab thoob ntiaj teb hais ua lus Hmoob rau tsoom mloog sawv daws. Tsis tag li ntawv, muaj tso yas suab thiab lwm yam Hmoob txuj ci thiab.

Translation: Provides current local, US and World news in Hmong to the community.  Also plays Hmong traditional and modern music.

"Tshua Hmoob"- Missing Hmong. Admiring the culture and the people, KZFR made it easy to reach out to the hmong community every Sunday. A husband and wife team bringing the latest news locally and internationally, explore the different music from the Hmong, Thai and Lao and culture. We look forward to bringing the community many more years of good entertainment."

  • Sundays, 6:00am8:00am
6:00am, 7-14-2024
6:00am, 7-7-2024
Previous123456789